Integritetspolicy

Saga restaurang är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Saga restaurang behandlar dina personuppgifter när du beställer mat för avhämtning eller hemkörning från Saga restaurang.

Restaurangen som i detta dokument benämns “Saga restaurang” ägs och drivs av Noorians mat AB.

Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och med vilka medel. Vi är skyldiga enligt lagen att ge dig följande information – men för oss är det främsta skälet att vi anser att ett samarbete alltid ska bygga på ärlighet.

Det är vårt ansvar att all vår behandling av uppgifter sker i enlighet med lagens krav. Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån vad du rimligen kan förvänta dig.

När du besöker hemsidan eller gör en beställning så accepterar du samtidigt villkoren i denna integritetspolicy.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Saga restaurang behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med beställning av avhämtning eller hemkörning av mat från Saga restaurang. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är: beställd vara, namn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, köptidpunkt, IP-adress.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part. Vi kan bli ålagda att lämna uppgifter till myndigheter (t.ex. polisen, skatteverket eller domstol).

Personuppgifterna kommer inte att användas förändamål som är oförenliga med de ändamål som de från början samlades in för.

I och med betalningen, som endast kan göras via Swish, så får vi tillgång till information om den, men vi lagrar den inte.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver uppgifter för att kunna leverera en beställning.

Personuppgifter behandlas bl.a. för att kunna: Uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav i bokföringslagen samt lagar som reglerar kvalitetskrav).

Sådana krav kan också avse produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Lagringsperiod

Uppgifter om dina beställningar lagras tills du begär att de ska tas bort.

Cookies m.m.

Vi använder cookies på vår hemsida. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du besöker vår hemsida www.sagarestaurang.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick- och besökshistorik.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Saga restaurang eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Hur du kan kontrollera Saga restaurangs användande av cookies:
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Sociala medier

För närvarande kan du följa Saga restaurang via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar Saga restaurang endast för eventuella personuppgifter som Saga restaurang själv publicerar, eller annars kan påverka publiceringen av.

Hur skyddar Saga restaurang dina personuppgifter?

Saga restaurang vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Var behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar alla dina personuppgifter inom EU/EES. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik.

Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter beskrivs nedan.

1. Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi får en begäran från dig om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

2. Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

3. Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
• Personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:
• Att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
• Att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4. Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:
• Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
• Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning,
• Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
• Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl, eller
• Du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begäran begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna. Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

5. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Intresseavvägning för berättigat intresse
Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

6. Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

7. Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande Saga restaurangs behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Saga restaurangs behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:
Saga restaurang
Adress: Köpmangatan 46, 86131 Timrå
E-post: info@sagarestaurang.se
Telefon: 060-607 00 55

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn
Integritetspolicyn fastställdes av Noorians mat AB den 2020-12-02. Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.sagarestaurang.se. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.